Våra stadgar

Stadgar – i enlighet med beslut på årsmötet 17/9 2019!

 1. Föreningens namn skall vara Föräldraföreningen Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm.
 2. Föreningen är ideell och skall vara politiskt och religiöst obunden.
 3. Medlem i föreningen är förälder till elev vid VRG Djursholm, som anmält intresse för medlemskap till föreningen och erlagt erfordrad medlemsavgift.
 4. Föreningens uppgift skall vara att
  • verka för att föräldrar tillsammans och enskilt bidrar till skolan verksamhet och utveckling
  • följa skolans verksamhet
  • stå till förfogande som extern resurs for skolans ledning och personal
  • vid behov påverka skolans verksamhet och utveckling
 5. Föreningen arrangerar aktiviteter en till två gånger per läsår.
 6. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet sammanträder i september eller oktober. Kallelse till årsmöte skall utgå senast två veckor före möte och ske via information från skolan till elever och föräldrar samt anslås på föräldraföreningens hemsida.
 7. På årsmötet skall följande frågor behandlas:
  • val av ordförande för mötet
  • val av mötessekreterare
  • val av två justeringmän tillika rösträknare
  • fråga huruvida mötet blivit stadgeenligt utlyst
  • styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för det gångna året
  • revisorernas berättelse
  • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  • beslut om medlemsavgiften för det kommande året
  • val av ledamöter och två suppleanter i styrelsen för det kommande verksamhetsåret
  • val av styrelseordförande
  • val av en revisor och en revisor suppleant
  • val av valberedning om minst två personer
   Valberedningens sammankallande skall ingå i styrelsen.
 8. Styrelsen skall verkställa vid årsmötet fattade beslut, verka för föreningens syfte, på bästa sätt förvalta och redovisa föreningens tillgångar samt vid behov utse arbetsgrupper eller personer för särskilda uppgifter.
  Styrelsen skall därtill hålla en nära och aktiv kontakt med skolans ledning, personal, elever och elevrådet samt andra intressenter.
  Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter, två suppleanter samt ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen bör tillsammans representera samtliga årskurser.
  Styrelsen utser sekreterare och kassör.
  Styrelsen skall utse föreningens representant i för VRG Djursholm viktiga organ inom och utom skolan.
  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande minst två gånger per termin.
  Vid sammanträden skall protokoll föras.
 9. Medlem som inte erlagt avgift uteslutes automatiskt ur föreningen.
 10. Om föreningen upplöses, skall eventuellt överskott tillfalla i första hand eleverna vid VRG Djursholm via Elevrådet eller motsvarande organ, samt fördelas rättvist över årskurserna baserat på tidigare insamlade medlemsavgifter.