Årsmöte – kallelse

Kallelse till årsmöte för Föräldraföreningen – VRG Djursholm

Datum:   Torsdag 6 september 2018
Tid:          20:00
Plats:       Aulan, Viktor Rydbergs Samskola

 • § 1 Mötets öppnande
 • § 2 Val av ordförande för mötet
 • § 3 Val av mötessekreterare
 • § 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • § 5 Godkännande av dagordningen
 • § 6 Fastställande av röstlängd
 • § 7 Årsmötets behöriga utlysande
 • § 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse av gångna året
 • § 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 • § 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelse
 • § 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 • § 12 Beslut om medlemsavgiften för det kommande året
 • § 13 Val av styrelseordförande
 • § 14 Val av fem ledamöter
 • § 15 Val av två suppleanter
 • § 16 Val av revisor och en revisor suppleant
 • § 17 Val av valberedning om minst två personer
 • § 18 Mötets avslutande

Protokoll från senaste årsmöte finns under Årsbokslut