Årsmöte – kallelse

Kallelse till årsmöte för Föräldraföreningen – VRG Djursholm

Datum:   Onsdag 30 september 2020
Tid:          17:00
Plats:       Digitalt möte via länk

 • § 1 Mötets öppnande
 • § 2 Val av ordförande för mötet
 • § 3 Val av mötessekreterare
 • § 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • § 5 Godkännande av dagordningen
 • § 6 Fastställande av röstlängd
 • § 7 Årsmötets behöriga utlysande
 • § 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse av gångna året
 • § 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 • § 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelse
 • § 11 Behandling av inkomna motioner
 • § 12 Val av styrelse läsåret 2020/2021
 • § 13 Mötets avslutande

Protokoll från senaste årsmöte finns under Årsbokslut